Dokument je k dostání ve formátu pro Microsoft Word (.docx). Vyplněním registračního formuláře a zaškrtnutím tlačítka „Přečetl jsem a souhlasím s Partnerským programem“ souhlasí registrující se partner („Partner“) s těmito podmínkami a odesílá žádost o uzavření Smlouvy o 

provozování technologie se společností a k ní příslušící adrese, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501.

V případě schválení společností je Partnerovi zasláno elektronickou formou potvrzení a tímto je uzavřen smluvní vztah mezi Partnerem a společností.

Obecná ustanovení

 1. Společnost zajišťuje provoz technologie („Technologie“) podporující prodejní a marketingové aktivity spočívající především v propagaci nabídky zboží prodávané internetovými obchody provozovanými společností („Obchody“).
 2. Partner bude na svých internetových stránkách („Web“) provozovat Technologii. Při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení odměny, jejíž výše bude vypočtena postupem uvedeným v článku III.
 3. Partner prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje v online registraci jsou pravdivé a úplné. Programu se může účastnit pouze Partner, který má potřebná oprávnění k takové činnosti, zejm. pak příslušné oprávnění k podnikání.

Podmínky spolupráce

 1. Partner má možnost na Webu umístit odkaz na Obchody („Odkaz“). Přesné umístění a formát Odkazu podléhá schválení společností.
 2. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno společnosti. Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Společnost si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.
 3. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek společnosti či jakkoli jinak budit v návštěvníkovi dojem, že Web je vlastněn či provozován zcela či z části společností. Logo společnosti a doplňující propagační materiály, které se vztahují na společnost, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti. Partner nesmí využívat název společnosti jinak než v souvislosti s provozem Odkazů na Webu.
 4. V souvislosti s Odkazem nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru jakéhokoliv Obchodu do pop-up a pop-under oken, načítání takového serveru Obchodu do iframe apod. Kliknutí na Odkaz musí být výsledkem svobodného rozhodnutí (vědomě volního jednání) návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
 5. Odkazy nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah s internetovými obchody provozovanými společností relevantní či nikoliv.
 6. Partner nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.
 7. Společnost neodpovídá za funkčnost Odkazů a Technologie a zároveň nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na Odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši Odměn podle následujícího odstavce níže získaných Partnerem na základě Podmínek. Společnost neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Technologie nebo Odkazů. Společnost neodpovídá za škody způsobené nečinností nebo činností třetích stran. Za obsah Webu nese odpovědnost Partner.
 8. Vše související s Technologií a Odkazy je nebo může být předmětem duševního vlastnictví společnosti. Partner není oprávněn jakoukoliv část Technologie nebo Odkazu měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, předávat dalším stranám a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty.
 9. Společnost má kdykoli právo změnit obsah i formu Odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.

Odměna

 1. Společnost poskytne Partnerovi za níže uvedených podmínek odměnu za každého příchozího návštěvníka na stránky Obchodu, který uskuteční nákup zboží a od takové kupní/spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě neodstoupí.
 2. V případě, že návštěvník po kliknutí na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera od takového kliknutí zakoupí jakékoliv zboží v Obchodě, řádně zaplatí jeho cenu a zboží nevrátí v zákonné lhůtě od jeho obdržení („Nákup“), má Partner v takovém případě nárok na odměnu ve výši určené z ceny Nákupu bez DPH („Odměna“).
 3. Odměnu podle odstavce 1 obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil zákazník na internetové stránky Obchodu jako poslední před uskutečněním Nákupu. Nárok na odměnu není dotčen takovými vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, které nebyly uskutečněny prostřednictvím Odkazů umístěných na stránkách Partnerů.
 4. Nárok na Odměnu a její výplatu vzniká pouze za předpokladu, že celková výše Odměny za kalendářní měsíc dosáhne nejméně 200 Kč. Vyúčtování a výplata Odměny probíhá samostatně za každý kalendářní měsíc, částky se mezi měsíci nepřevádějí.
 5. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
 6. Partner má povinnost kontrolovat výši své měsíční provize v rozhraní partnerského systému. V případě, že částka schválených provizí za daný kalendářní měsíc přesáhne stanovené minimum, do 15. dne následujícího kalendářního měsíce vystaví fakturu na příslušnou částku a pošle ji společnosti elektronickou formou nebo na jinou adresu určenou společností. Pokud Partner nevystaví a nezašle řádně vyplněnou fakturu do uvedeného data, nárok na odměnu za daný měsíc zaniká. V případě vzniku nároku Partnera na výplatu Odměny dle odstavce 1 zašle společnost do 10. dne následujícího kalendářního měsíce na e-mailovou adresu Partnera informaci o částce provize za daný kalendářní měsíc („měsíční vyúčtování”), toto ovšem nenahrazuje povinnost Partnera uvedenou výše.
 7. Partner je povinen udržovat své účetní/fakturační údaje a bankovní spojení v systému vždy aktuální. Partner bere na vědomí, že vyúčtování vždy probíhá na základě údajů, které jsou v systému k poslednímu dni daného měsíce. Partnerovi bude odměna vyplacena převodem na bankovní účet v českých korunách. Pokud Partner neposkytne do konce daného kalendářního měsíce účetní údaje a bankovní spojení, na jejichž základě bude možné provést výplatu Odměny, nárok na výplatu Odměny zaniká.
 8. Po obdržení vyúčtování dle odstavce 6 může Partner do 5 pracovních dnů vznést námitku proti výši Odměny uvedené ve vyúčtování. Společnost námitku Partnera prošetří a do 30 dnů zašle Partnerovi své vyjádření. Pokud bude námitka Partnera shledána oprávněnou, bude částka uznaného rozdílu vyrovnána v následujícím vyúčtování. V případě, že oproti výši Odměny nebude Partnerem vznesena námitka do 5 pracovních dnů od obdržení vyúčtování, nárok Partnera na vznesení námitky zaniká a výše Odměny se považuje za bezvadnou.
 9. Odměna, na kterou vznikl Partnerovi nárok dle odstavce 1, a která byla vyúčtována dle odstavce 5, bude uhrazena společností do konce měsíce následujícího po příslušném kalendářním měsíci na účet Partnera uvedený na faktuře, nejedná-li se o případ nedostatečné výše Odměny dle odstavce 4. Dojde-li ke změně bankovního spojení, Partner je povinen takovou změnu neprodleně oznámit společnosti.
 10. Partner má nárok na Odměnu z Nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy, jsou-li splněny podmínky Odměn.
 11. Partner je povinen zdanit Odměnu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je Partner plátcem DPH, bude u faktury (zdanitelného plnění) uplatněna sazba daně platná ke vzniku povinnosti přiznat daň v souladu s platnými právními předpisy. Dojde-li v průběhu Smlouvy u Partnera ke změně, je povinen takovou změnu neprodleně vyznačit v systému. Pokud tak neučiní, Společnost bude nadále účtovat Odměnu dle údajů, které jsou v systému platně zaznamenané k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. V případě, že bude Partner po společnosti požadovat vystavení daňových dokladů s jinými, než k poslednímu dni daného kalendářního měsíce v systému zaznamenaných údajů, je Partner povinen uhradit ve prospěch společnosti administrativní poplatek ve výši 500 Kč za související úkony a změny.
 12. Pokud Partner poruší Obecná ustanovení odstavec 3, nárok na výplatu Odměny zaniká. Společnost může za zaúčtovat doposud nevyplacené Odměny proti splatným nárokům vůči Partnerovi.
 13. Výše Odměny je určena výhradně na základě údajů společnosti, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.
 14. Nárok na odměnu a její výplatu se nevztahuje na sortiment označený štítkem partnerský prodej.

Technický servis

 1. Technický servis související s provozem Technologie a Odkazů zajišťuje společnost. Partner je povinen poskytnout společnosti veškerou relevantní asistenci v souvislosti s technickým servisem Technologie nebo Odkazu.
 2. Společnost zřídí pro Partnera přístup na serveru, kde bude moci sledovat aktuální výši Odměny, na níž mu v souladu s Podmínkami v daném kalendářním měsíci vzniká nárok.
 3. Partner je povinen udržovat internetovou stránku s Odkazem, kterou provozuje, v provozuschopném stavu. Převodem, zrušením či zánikem internetové stránky s Odkazem Smlouva pozbývá své platnosti.

Osobní údaje

 1. Osobní údaje Partnera uvedené ve Smlouvě a v systému registrace provozované Technologie společností, jsou zpracovávány společností v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem splnění účelu Smlouvy. Partner tímto zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje byly též poskytnuty společnosti k marketingovým účelům.
 2. Partner souhlasí s tím, že společnost může používat jeho jméno (nebo název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.
 3. Partner akceptací Podmínek dává rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registraci. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti a společnosti. Pokud bude k jeho osobním údajům mít přístup jiný subjekt, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž tento subjekt nebude oprávněn údaje předávat jiné osobě.

Trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Tato smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, okamžitým ukončením ze strany společnosti dle článku Technický servis odstavec 4, popřípadě také odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených dále. Oznámení o ukončení smlouvy může být doručeno elektronickou formou.
 3. V případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného porušení povinností Partnera dle těchto Podmínek či zneužití Technologie má společnost právo od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
 4. Pokud je součet hodnot nákupů (bez DPH), z nichž se Partnerovi určuje Odměna odstavec 1, za jeden kalendářní měsíc nižší než 100 000 Kč, může společnost Smlouvu ukončit s okamžitou platností. Nárok na výplatu Odměny dle odstavce 10 zůstává nedotčen.
 5. Smlouvu mohou obě strany vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 dní, která začíná běžet ode dne, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí na internetové adrese společnosti. Aktuální Podmínky budou vždy dostupné na stránce Partnerského programu. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze Podmínek. Upravené Podmínky jsou považovány za dohodnuté a akceptované Partnerem dnem, kdy nabývají platnosti. Pokud Partner s upravenými Podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně zaslat email s žádostí o ukončení účasti na partnerského programu na elektronickou adresu společnosti.
 2. Veškeré spory vzniklé z Podmínek či v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle Řádu a pravidel tohoto rozhodčího soudu.
 3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2014.